Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelig del

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

1. Tilbud og aftale

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne.

Pkt. 1. 2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren.

Pkt. 1. 3. Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.

Pkt. 1. 4. Tilbudet er betinget af, at:

• Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbudet.

• Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for Èn samlet leverance som anført i tilbudet.

• Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.

2. Pris

Pkt. 2. 1. Alle priser er ekskl. moms og levering.

Pkt. 2. 2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

Pkt. 2. 3. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

Pkt. 2. 4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

Pkt. 2. 5. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:

• Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.

• Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

• Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbudet.

• Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

• Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.

• Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

Tillægsbetingelser for bogbinderiarbejde:

Pkt. 2. 6. Priser er beregnet på grundlag af modtagelse af papir i vinkelskåret, opstødt tilstand med tydelig angivelse af anlæg og med ubeskadigede

kanter. For ark, som klæber sammen, beregnes ekstra.

Pkt. 2. 7. Eventuelle fejl i de trykte oplag, der forårsager produktionsstop hos leverandøren, berettiger leverandøren til betaling for den tabte produktionstid

og andet tab.

3. Levering

Pkt. 3. 1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:

• Bestillerens handling eller undladelse.

• De i pkt. 8. 1. nævnte omstændigheder.

Pkt. 3. 2. Ved disse forsinkelser har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

Pkt. 3. 3. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres, er leverandøren forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af leverandøren beregnede merpris.

Pkt. 3. 4. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.

4. Betaling

Pkt. 4. 1. Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.

Pkt. 4. 2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente. Renten udgør p.t. 2% pr. påbegyndt måned, mindst kr. 50,-.

Pkt. 4. 3. På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.

Pkt. 4. 4. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.

Pkt. 5. 1. Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.

Pkt. 5. 2. Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er leverandørens ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

Pkt. 5. 3. Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

6. Forsinkelse

Pkt. 6. 1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3. 1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7. Mangler

Pkt. 7. 1. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

Pkt. 7. 2. Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

Pkt. 7. 3. Leverandøren har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

Pkt. 7. 4. Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

Pkt. 7. 5. Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.

Pkt. 7. 6. Leverandøren er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet leverandøren nøjagtig instruktion om disses placering.

Pkt. 7. 7. Leverandøren giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

8. Ansvar

Pkt. 8. 1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:

• Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.

• I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.

• I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeuresituation.

Pkt. 8. 2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8. 1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8. 1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

Pkt. 8. 3. Leverandøren hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8. 4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

Pkt. 8. 4. Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikkeerhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig til at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

Pkt. 8. 5. Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.

Pkt. 8. 6. Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder leverandøren har udført. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Tillægsbetingelser for bogbinderiarbejde:

Pkt. 8. 7. Leverandørens forsikring dækker kun for de hos leverandøren udførte arbejder og de dertil medgåede materialer, hvorimod det trykte materiales værdi samt andet tab for bestilleren ikke dækkes af leverandørens forsikring.

Pkt. 8. 8. 1. Leverandøren betaler ikke dekort eller erstatning for eventuelt manglende eksemplarer forårsaget af utilstrækkelige indstillingsark til leverandøren. Nedenstående procentsatser angives til vejledning om tilstrækkelige indstillingsark under normale forhold:

• Oplag over 1.000 eksemplarer 8,0%

• Oplag over 2.000 eksemplarer 7,0%

• Oplag over 5.000 eksemplarer 5,0%

• Oplag over 10.000 eksemplarer 4,0%

• Oplag over 20.000 eksemplarer 3,5%

Ved beregning af indstillingsark må der desuden tages hensyn til papirkvaliteten, trykkets beskaffenhed, om arbejdet udføres som håndarbejde eller på maskine, samt hvor mange discipliner tryksagen skal gennemgå, hvilke forhold alle kan medføre, at der må leveres indstillingsark ud over, hvad ovenfor er angivet. Ved dellevering beregnes en højere spildprocent.

Pkt. 8. 8. 2. Leverandøren er ikke forpligtet til at kontrollere det modtagne oplag med hensyn til mængde og beskaffenhed. Leverandøren er berettiget til som fuldgod levering at levere oplag, som indeholder defekte eksemplarer med indtil en halv procent af oplaget.

Pkt. 8. 8. 3. Ved ekspedition af arbejde, som forsendes til flere forskellige adresser, påtager leverandøren sig ikke erstatningsansvar for eventuelle fejlekspeditioner. Bestilleren må selv kontrollere, at indholdet er korrekt.

Pkt. 8. 8. 4. Leverandøren kan ikke drages til ansvar for det endelige resultat, såfremt leverandøren ikke modtager trykark med false- og skæremærker eller beskæringsprøver af ark, bog, plancher, omslag og smudsomslag.

Pkt. 8. 8. 5. Leverandøren kan ikke drages til ansvar for beskadigelse af tryk, som ikke er tørt ved modtagelsen. For tørre tryksager som smitter af, har leverandøren intet ansvar.

Tillægsbetingelser for reproarbejde:

Pkt. 8. 9. Bestillerens kvalitetskontrol overtager det fulde ansvar ved trykningens begyndelse. Ved fejl i trykforme, herunder trykplader, film, filer o. lign., kan leverandøren ikke gøres ansvarlig for deraf følgende tab, men er alene pligtig at levere nye, rettede trykforme.

9. Underleverandører

Pkt. 9. 1. Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

10. Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde

Pkt. 10. 1. Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.

11. Købeloven

Pkt. 11. 1. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

1. april 2003